• Οι πιστοποιήσεις της GS Gas

Οι πιστοποιήσεις της GS Gas

Η εταιρεία αναπτύσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η GS Gas έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 για την εμπορία χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού και η υιοθέτηση των διαδικασιών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, στηρίζει την συνολική προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων προγραμματισμού, οργάνωσης, ελέγχου και ασφάλειας που ακολουθεί, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Αγοράς σε βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος Συντονιστής Ποιότητας, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών Εργασίας και των Διαδικασιών του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας. Εισηγείται, επίσης, για την ανάγκη έκδοσης / τροποποίησης / αναθεώρησης των υφισταμένων οδηγιών, με απώτερο στόχο την ποιότητα, με την ευρύτερη έννοια, σε όλες τις φάσεις των διεργασιών μέσα στην Εταιρεία.

Ο Συντονιστής Ποιότητας συνεργάζεται πάντα με την Γενική Διεύθυνση και τους επιμέρους Διευθυντές, προκειμένου να επιλύονται τα προβλήματα, να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες μεταξύ των εμπλεκομένων και να εκδίδονται νέες οδηγίες.

Τηλέφωνο Παραγγελιών