Οι πιστοποιήσεις της
GS Gas®

Πρόγραμμα ποιότητας για την εμπορία χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η εταιρεία αναπτύσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Η GS Gas έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό έχει λάβει πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 για την εμπορία χύμα και εμφιαλωμένου υγραερίου.

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού και η υιοθέτηση των διαδικασιών, ενεργειών και δραστηριοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας, στηρίζει την συνολική προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων προγραμματισμού, οργάνωσης, ελέγχου και ασφάλειας που ακολουθεί, ανταποκρινόμενη στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Αγοράς σε βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο αρμόδιος Συντονιστής Ποιότητας, φροντίζει για την τήρηση και εφαρμογή των οδηγιών Εργασίας και των Διαδικασιών του Εγχειριδίου Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας. Εισηγείται, επίσης, για την ανάγκη έκδοσης / τροποποίησης / αναθεώρησης των υφισταμένων οδηγιών, με απώτερο στόχο την ποιότητα, με την ευρύτερη έννοια, σε όλες τις φάσεις των διεργασιών μέσα στην Εταιρεία.

Ο Συντονιστής Ποιότητας συνεργάζεται πάντα με την Γενική Διεύθυνση και τους επιμέρους Διευθυντές, προκειμένου να επιλύονται τα προβλήματα, να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες μεταξύ των εμπλεκομένων και να εκδίδονται νέες οδηγίες.

Πιστοποίηση ADR

Είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η κατοχή του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, προβλέπεται στο προσάρτημα της Eurwnai Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), που κυρώθηκε με το Ν. 1741/87.

ADR: Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957.

Η εταιρεία μας διαθέτει:

  • Εκπαίδευση οδηγών κατά ADR
  • Πιστοποίηση οχημάτων μεταφοράς χύμα υγραερίου κατά ADR σε ισχύ
Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς μεταφοράς ΣΑΜΕΕ από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.